vered_husky


בבית החולים הטיפול נגד תולעים מתחלק לשני סוגים:

  • כלבים מקבלים טיפול תקופתי בזריקות למניעת הדבקה בתולעת הפארק – מחלה קטלנית ביותר הנפוצה באזורינו. מידע נוסף על תולעת הפארק, דרכי הדבקה וטיפול בדף המידע.
  • תולעי מעיים - תולעים נפוצות בגורים ובבוגרים וחשוב לטפל בהן באופן סדיר ע"י וטרינר. מידע נוסף על תולעי מעיים, דרכי הדבקה וטיפול בדף המידע.

פנו אלינו לקבלת הסבר וטיפול מתאים לסוגי התולעים השונים.